Regulamin

Regulamin

UWAGA DLA ALERGIKÓW!
! W naszym lokalu są puchaci przyjaciele w postaci kotów, miej to na uwadze jeśli jesteś alergikiem!

1. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mogą przystąpić do gry wyłącznie w towarzystwie co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Jednocześnie osoba dorosła odpowiada za osoby niepełnoletnie, dbając o komfort ich gry oraz informując obsługę w sytuacji zaistnienia jakichkolwiek okoliczności wykluczających dalszą rozgrywkę dowolnego z uczestników.
2. Firma Trap Jungle nie ponosi odpowiedzialności za skutki łamania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników gry, a w szczególności zachowania mogącego narazić na utratę zdrowia lub uszkodzenie mienia. Za takie zachowanie uważa się między innymi: wspinanie się na meble lub inne elementy wystroju, kopanie rekwizytów, wkładanie palców lub narzędzi do gniazdek elektrycznych, oświetlenia (np. gwint na żarówkę) oraz innych zachowań mogących prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.
3. Termin gry można zarezerwować internetowo – na naszej stronie https://trap-jungle.com/rezerwacja/ lub telefonicznie 666-378-206. Godzina rezerwacji oznacza moment wejścia do pokoju.
4. Aby przystąpić do gry, należy przyjść dokładnie 10 min. przed godziną rezerwacji, celem wytłumaczenia zasad. W razie przekroczenia tego czasu, nie wynikającego ze strony firmy Trap Jungle, gra zostanie skrócona o liczbę minut przekraczającą zarezerwowaną godzinę wejścia do pokoju. Wcześniejsze przybycie na miejsce (powyżej 10 minut przed godziną wejścia do pokoju) może skutkować brakiem pracownika na miejscu, brakiem możliwości wcześniejszego wejścia przez obecność grupy poprzedniej itd.
5. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do odwołania gry, względnie przełożenia jej na inny termin, w sytuacji gdy osoby chcące przystąpić do gry są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jeśli pracownik ma podejrzenia co do stanu trzeźwości członków grupy ma prawo poprosić o test trzeźwości na alkomacie. W przypadku odmówienia wykonania testu lub wyniku wskazującego na spożycie alkoholu nie będzie możliwości przystąpienia do gry.
6. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do zamieszczania zdjęć uczestników gier na oficjalnej stronie oraz funpage’u, jeśli ci zgodzili się na jego wykonanie w lokalu.
7. Czas gry oraz cena są określone osobno dla każdego pokoju lub ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie. Liczba osób, które mogą wziąć udział w grze jest ściśle określona dla każdego z pokojów i nie podlega zmianom (“Noc żywych trupów” 2-5 osób, “Peron 9 i 3/4” 2-4 osoby).
8. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poziom trudności pokojów – “Noc żywych trupów” to pokój dla graczy doświadczonych (ok. 25 pokojów) bazujący na rozwiązaniach tradycyjnych i elektronicznych (gra toczy się nieliniowo), “Peron 9 i 3/4” to pokój dla graczy średnio zaawansowanych (ok. 10 pokojów) bazujący na rozwiązaniach w zdecydowanej większości elektronicznych (gra toczy się częściowo nieliniowo, a miejscami liniowo). Pokoje nie należą do najłatwiejszych, zatem grupy początkujące mogą mieć problem z wydostaniem się z pokoju w czasie.
9. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeśli ta nie została potwierdzona linkiem aktywacyjnym przesyłanym na maila, telefonicznie, mailowo lub jeśli pracownik firmy celem potwierdzenia nie będzie mógł się skontaktować telefonicznie z osobą rezerwującą. Jednocześnie prosimy o podawanie aktualnego numeru kontaktowego przy rezerwacji.
10. Przed grą pracownik przedstawia zasady dotyczące gry. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do przerwania gry w przypadku ich łamania. Jednocześnie przystąpienie do gry oznacza poniesienie całości kosztu przewidzianego za grę w danym pokoju. Za przerwanie gry tudzież skrócenie jej czasu wynikające z niestosowania się do zasad przedstawianych przez pracownika lub dostępnych w regulaminie, firma Trap Jungle nie zwraca części kosztów za niewykorzystany czas gry.
11. Osobom przystępującym do gry nie wolno używać nadmiernej siły fizycznej, a w razie uszkodzenia mienia firmy Trap Jungle zobowiązują się one do zapłaty odszkodowania pokrywającego wartość sprzętu, kosztu jego montażu, a także utracone w wyniku powstałego zniszczenia zyski spowodowane koniecznością odwołania kolejnych grup na czas naprawy. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztu napraw i ewentualnej wymiany sprzętu od osoby rezerwującej termin. Osoba rezerwująca, przystępując do gry, zobowiązuje się do pokrycia wyżej wymienionych kosztów, w razie trudności w uzyskaniu odszkodowania od sprawcy.
12. Jeżeli grupa biorąca udział w grze, w początkowej fazie rozgrywki (do 10 minut) uznaje, że w pokoju są czynniki, które nie pozwalają w opinii grupy na dalsze prowadzenie gry powinna poinformować o tym obsługę i zrezygnować z wizyty w pokoju. Za takie czynniki uważa się np. nadmierny strach, upał.
13. Kiedy podczas tłumaczenia zasad obowiązujących w trakcie rozgrywki w pokoju uczestnikom nasuwają się pytania, wątpliwości lub zastrzeżenia, dotyczące np. celu gry, przedstawionych reguł, sposobu podpowiedzi – winien poinformować o tym obsługę przed przystąpieniem do gry. Systemy podpowiedzi obowiązujące w pokojach: “Noc żywych trupów” – telefoniczny kontakt z obsługą, “Peron 9 i 3/4” kontakt z obsługą przez krótkofalówkę.
14. Wyposażenie znajdujące się w lokalu, a w szczególności w pokojach gier, jest własnością intelektualną firmy Trap Jungle i zabrania się robienia zdjęć, nagrywania dźwięków, filmów oraz wykorzystania części lub całości scenariuszy bez zgody właściciela. Zabrania się również używania jakichkolwiek sprzętów elektronicznych mających funkcje rejestracji dźwięku i/lub obrazu podczas gry, o ile nie stanowią one wyposażenia pokoju.
15. Płatność za grę na miejscu wyłącznie gotówką.
16. Osoba rezerwująca wizytę w pokoju firmy Trap Jungle ma obowiązek podać imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz liczbę osób biorących udział w grze.
17. Administratorem danych osobowych jest firma Trap Jungle z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 45, NIP 8982239556.
A. Dane osobowe takie jak imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane będą w celu realizacji usługi, jej prawidłowego przebiegu oraz kontaktu obsługi z osobą rezerwującą. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w powyższym zakresie. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
B. Przekazane dane można zmienić, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
18. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania przyczyny.
19. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do rejestracji wizerunku i dźwięku z pokoju zagadek.
20. W przypadku chęci zaaplikowania dodatkowych elementów, zorganizowania dodatkowych atrakcji w pokojach, należy wcześniej skontaktować się z obsługą Trap Jungle celem ustalenia szczegółów. Wszelkie potrzebne elementy dostarczane przez rezerwującego mają zostać dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem. Dostarczenie ich na chwilę przed grą wyklucza aplikację.
21. Jeżeli osoba rezerwująca chce odwołać/przełożyć grę musi to zrobić najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Nieodwołanie rezerwacji w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości zwrotu środków za nieodwołaną grę w przypadku płatności online. W przypadku nieodwołania rezerwacji z płatnością gotówką
na miejscu zostanie wystawiona faktura za zarezerwowaną grę, która zostanie przesłana drogą mailową do klienta.
22. Rezerwację można przełożyć jednorazowo. W przypadku przełożonej rezerwacji nie ma możliwości jej odwołania.
23. W pokojach nie wolno jeść i pić żadnych elementów, które znajdują się w pokoju. Stanowią one elementy gry lub dekoracji i nie są przeznaczone do spożywania. Spożycie może być groźne dla zdrowia.
24. Pokoje mogą być nieodpowiednie dla osób z klaustrofobią. W pokojach mogą znajdować się ciasne, niskie pomieszczenia lub wąskie przejścia.
25. Każda osoba rezerwująca grę ma obowiązek zapoznania się z regulaminem, a złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Osoba rezerwująca zobowiązuje się również do przekazania postanowień regulaminu wszystkim pozostałym uczestnikom rozgrywki.

UWAGA! Mamy lokatorów w postaci puchatych kotów – jeśli Ty lub osoba z Twojej drużyny macie alergię, miejcie to na uwadze!
W miesiącach letnich w pokojach może być ciepło, pomimo zastosowania środków zaradczych w postaci klimatyzatorów i cyrkulatorów powietrza, przy temperaturze powyżej 30 stopni na zewnątrz niestety nie jesteśmy w stanie niczego więcej z tym zrobić.