Regulamin

gry

UWAGA DLA ALERGIKÓW!
! W naszym lokalu są puchaci przyjaciele w postaci kotów, miej to na uwadze jeśli jesteś alergikiem!

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług firmy Trap Jungle Karolina Matuszewska.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji terminu gry poprzez stronę internetową trap-jungle.com lub u pośrednika transakcji zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przekazania jego postanowień pozostałym uczestnikom rozgrywki.
 3. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Uczestnicy gry są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do poleceń osoby obsługującej. W przypadku łamania regulaminu gra zostanie przerwana, a koszty za nią poniesione nie zostaną zwrócone uczestnikom.
 5. Obowiązuje zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku złamania tego zakazu pracownik może odmówić grupie wejścia do pokoju, a środki za grę, która z winy grupy nie może zostać zrealizowana nie zostaną zwrócone.
 6. Aby przystąpić do gry, należy przyjść dokładnie 10 min. przed godziną rezerwacji, celem wytłumaczenia zasad. W razie przekroczenia tego czasu, nie wynikającego ze strony firmy Trap Jungle, gra zostanie skrócona o liczbę minut przekraczającą zarezerwowaną godzinę wejścia do pokoju. Wcześniejsze przybycie na miejsce (powyżej 10 minut przed godziną wejścia do pokoju) może skutkować brakiem pracownika na miejscu, brakiem możliwości wcześniejszego wejścia przez obecność grupy poprzedniej itd.
 7. Uczestnictwo w grze jest niewskazane osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychiatrycznego, problemami z sercem lub krążeniem oraz kobietom w zaawansowanej ciąży (w takiej sytuacji niekomfortowe może okazać się schylanie lub węższe przejścia).
 8. W pokoju mogą znajdować się wąskie i/lub niskie miejsca oraz panować półmrok/zmienne oświetlenie. W pokojach mogą znajdować się zagadki słuchowe, które wymagają pełnej sprawności narządu słuchu. 
 9. Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia mogą przystąpić do gry wyłącznie w towarzystwie co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Jednocześnie osoba dorosła odpowiada za osoby niepełnoletnie, dbając o komfort ich gry oraz informując obsługę w sytuacji zaistnienia jakichkolwiek okoliczności wykluczających dalszą rozgrywkę dowolnego z uczestników. W grze w pokoju “Bestie Peruna” nie mogą brać udziału osoby poniżej 16 roku życia i nie ma możliwości odstępstwa od tej reguły.
 10. Firma Trap Jungle nie ponosi odpowiedzialności za skutki łamania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników gry, a w szczególności zachowania mogącego narazić na utratę zdrowia lub uszkodzenie mienia. Za takie zachowanie uważa się między innymi: wspinanie się na meble lub inne elementy wystroju, kopanie rekwizytów, wkładanie palców lub narzędzi do gniazdek elektrycznych, oświetlenia (np. gwint na żarówkę) oraz innych zachowań mogących prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.
 11. Osobom przystępującym do gry nie wolno używać nadmiernej siły fizycznej.
 12. W pokojach nie wolno jeść i pić żadnych elementów, które znajdują się w pokoju. Stanowią one elementy gry lub dekoracji i nie są przeznaczone do spożywania. Spożycie może być groźne dla zdrowia.
 13. Za szkody spowodowane umyślnie lub wynikające z niestosowania się do zasad gry uczestnicy zobowiązani są do zwrotu kosztów pokrywających wartość sprzętu, kosztu jego montażu, a także utracone w wyniku powstałego zniszczenia zyski spowodowane koniecznością odwołania kolejnych grup na czas naprawy. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztu napraw i ewentualnej wymiany sprzętu od osoby rezerwującej termin. Osoba rezerwująca, przystępując do gry, zobowiązuje się do pokrycia wyżej wymienionych kosztów, w razie trudności w uzyskaniu odszkodowania od sprawcy.
 14. Jeżeli grupa biorąca udział w grze, w początkowej fazie rozgrywki (do 10 minut) uznaje, że w pokoju są czynniki, które nie pozwalają w opinii grupy na dalsze prowadzenie gry powinna poinformować o tym obsługę i zrezygnować z wizyty w pokoju. Za takie czynniki uważa się np. nadmierny strach, upał.
 15. Kiedy podczas tłumaczenia zasad obowiązujących w trakcie rozgrywki w pokoju uczestnikom nasuwają się pytania, wątpliwości lub zastrzeżenia, dotyczące np. celu gry, przedstawionych reguł, sposobu podpowiedzi – winien poinformować o tym obsługę przed przystąpieniem do gry.
 16. Oferowane pokoje są pokojami zagadek – wymagające łącznie faktów, szukania wskazówek i chwili zastanowienia. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poziom trudności pokojów – “Noc żywych trupów” oraz “Bestie Peruna” to pokoje dla graczy doświadczonych (40 pokojów +)bazujący na rozwiązaniach tradycyjnych i elektronicznych (gra toczy się nieliniowo), “Peron 9 i 3/4” to pokój dla graczy średnio zaawansowanych (10 pokojów) bazujący na rozwiązaniach w zdecydowanej większości elektronicznych (gra toczy się częściowo nieliniowo, a miejscami liniowo). Pokoje nie należą do najłatwiejszych, zatem grupy początkujące lub lubiące pokoje oparte na wykonywaniu zadań mogą mieć problem z wydostaniem się z pokoju w czasie. Żaden z nich nie jest dedykowany dla graczy początkujących lub na pierwszy raz.
 17. Wyposażenie znajdujące się w lokalu, a w szczególności w pokojach gier, jest własnością intelektualną firmy Trap Jungle i zabrania się robienia zdjęć, nagrywania dźwięków, filmów oraz wykorzystania i powielania części lub całości scenariuszy, w jakikolwiek sposób, bez zgody właściciela. Zabrania się publikowania i przekazywania informacji na temat elementów i wszelkich zagadek znajdujących się w pokojach. Zabrania się również używania jakichkolwiek sprzętów elektronicznych mających funkcje rejestracji dźwięku i/lub obrazu podczas gry, o ile nie stanowią one wyposażenia pokoju. W przypadku złamania tego punktu regulaminu pracownicy mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry/ wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu/przerwać grę całej grupy oraz nałożyć karę pieniężną w wysokości 1500 zł.
 18. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do rejestracji wizerunku i dźwięku z pokoju zagadek w celach bezpieczeństwa uczestników oraz prawidłowego monitorowania przebiegu rozgrywki.
 19. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi, źródeł otwartego ognia oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 20. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 21. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do zamieszczania zdjęć uczestników gier na oficjalnej stronie oraz funpage’u, jeśli ci zgodzili się na jego wykonanie w lokalu.
 22. W przypadku chęci zaaplikowania dodatkowych elementów, zorganizowania dodatkowych atrakcji w pokojach, należy wcześniej skontaktować się z obsługą Trap Jungle celem ustalenia szczegółów. Wszelkie potrzebne elementy dostarczane przez rezerwującego mają zostać dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem. Dostarczenie ich na chwilę przed grą wyklucza aplikację.
 23. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. „Uwagi do zamówienia” to nie jest miejsce do komunikacji i zadawania pytań i nie udzielamy na nie odpowiedzi. Można tam umieścić dane do faktury, kod vouchera lub informację o którą prosimy we wcześniejszych ustaleniach telefonicznych, mailowych lub smsowych. Odwołanie innej rezerwacji zawarte w uwagach do zamówienia nie będzie respektowane.

II REZERWACJA

 1. Rezerwacji terminu można dokonać na stronie internetowej trap-jungle.com lub na stronie pośrednika.
 2. Nie przyjmujemy rezerwacji drogą mailową, ani telefoniczną z uwagi na konieczność zaakceptowania regulaminu, polityki prywatności oraz potwierdzenie rezerwacji linkiem, który przychodzi na wskazany adres e-mail.
 3. Rezerwacja terminu jest zamówieniem z obowiązkiem zapłaty (Art. 17 Ustawa o prawach konsumenckich). Grę można odwołać lub przełożyć najpóźniej 24 godziny przed godziną rezerwacji (telefonicznie lub smsowo: 666378206). Przekroczenie tego czasu wiąże się z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty za złożoną rezerwację (w przypadku rezerwacji online – brak możliwości zwrotu środków, w przypadku płatności na miejscu – wystawienie faktury z koniecznością jej opłacenia).
 4. Rezerwację można przełożyć jednorazowo. W przypadku przełożonej rezerwacji nie ma możliwości jej odwołania.
 5. W przypadku rezerwacji z opcją płatności gotówką może być wymagana wpłata zadatku w wysokości 150 zł na wskazany w wiadomości mailowej nr konta. Czas na opłacenie zadatku to 48 godzin, w przypadku braku odnotowania wpłaty rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Zadatek jest bezzwrotny w przypadku nieodwołania rezerwacji zgodnie z regulaminem – tj. na 24 godziny przed grą (II, pkt 3). Jeśli rezerwacja zostanie odwołana w wyznaczonym terminie zadatek zostanie zwrócony na konto z którego została dokonana wpłata. Wpłata zadatku może być wymagana w przypadku, np. rezerwacji kilku terminów, wielokrotnego odwoływania gier na ostatnią chwilę przez daną grupę itd.
 6. Zabrania się robienia kilku rezerwacji “awaryjnych” dla tej samej grupy, tj. jeśli zarezerwowany został termin na godz. 17:00, ale rezerwujący wolałby zmienić termin na godz. 19:00 lub nie wie na który z nich “zdąży” wymagany jest kontakt z obsługą, która przeniesie rezerwację. Blokowanie dwóch lub więcej terminów mając zamiar skorzystać z jednego jest niedozwolone, a w przypadku zablokowania większej liczby terminów i nieodwołania ich rezerwujący zostanie obciążony kosztami każdej zrobionej rezerwacji.
 7. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeśli ta nie została potwierdzona linkiem aktywacyjnym przesyłanym na maila, telefonicznie, mailowo lub jeśli pracownik firmy celem potwierdzenia nie będzie mógł się skontaktować telefonicznie z osobą rezerwującą. Jednocześnie prosimy o podawanie aktualnego numeru kontaktowego przy rezerwacji.
 8. Płatność za grę na miejscu wyłącznie gotówką.
 9. Osoba rezerwująca wizytę w pokoju firmy Trap Jungle ma obowiązek podać prawdziwe imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz liczbę osób biorących udział w grze.
 10. Administratorem danych osobowych jest firma Trap Jungle Karolina Matuszewska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 45, NIP 8982239556. A. Dane osobowe takie jak imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane będą w celu realizacji usługi, jej prawidłowego przebiegu oraz kontaktu obsługi z osobą rezerwującą. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w powyższym zakresie. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. B. Przekazane dane można zmienić, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji telefonicznie lub mailowo – są to sytuacje wyjątkowe zdarzające się w przypadku np. uszkodzenia dokonanego w pokoju przez inną grupę, nagłą chorobę pracownika, nieplanowaną przerwę w dostawie prądu itd.
 12. Grę można odbyć jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu. Nie przyjmujemy grup, które nie były umówione.
 13. W przypadku nieodwołania gry na 24 godziny przed rozgrywką i nie pojawienia się na miejscu o umówionej godzinie środki za wcześniej opłaconą grę nie są zwracane, a w przypadku rezerwacji z płatnością na miejscu wystawiana jest wówczas faktura z obowiązkiem zapłaty (Art. 17 Ustawa o prawach konsumenckich).
 14. Rezerwacje z wykorzystaniem Vouchera firmy Trap Jungle mogą zostać przełożone lub odwołane (wyłącznie telefonicznie lub smsowo pod numerem 666378206) najpóźniej na 24 godziny przed grą. W przypadku nieodwołania gry w wyznaczonym terminie Voucher automatycznie traci ważność i zostaje uznany za zrealizowany nawet jeśli grupa nie pojawi się na grę. Nie ma możliwości przełożenia gry na termin przekraczający datę ważności Vouchera.
 15. Rezerwację z wykorzystaniem Vouchera firmy Trap Jungle można przełożyć jednorazowo. W przypadku przełożonej rezerwacji nie ma możliwości jej odwołania.
 16. Osoby, które dostały informację o wpisaniu na tzw. „czarną listę” (na taką listę mogą trafić osoby, które np. awanturowały się będąc pod wpływem alkoholu, dokonały poważnych uszkodzeń w pokoju lub podejmowały działania na szkodę firmy) nie będą mogły zagrać w żadnym z pokojów firmy Trap Jungle. Złożenie rezerwacji, pomimo otrzymanej informacji będzie skutkowało obowiązkiem 100% opłaty za zablokowany termin BEZ MOŻLIWOŚCI GRY!

III ZASADY GRY

 1. Liczba graczy jaka może przystąpić do gry jest ściśle określona dla każdego pokoju: “Noc żywych trupów” – 2-5 osób, “Peron 9 i ¾” oraz “Bestie Peruna – 2-4 osób. Liczba graczy nie podlega negocjacjom, nie ma możliwości zagrania w większym gronie, nawet za dopłatą. Związane jest do zarówno z konstrukcją pokoju i zagadek, jak również bezpieczeństwa. Prosimy o nieprzychodzenie w większym gronie, ponieważ każda nadmiarowa osoba nie zostanie wpuszczona do pokoju.
 2. Czas gry dla każdego pokoju jest ściśle określony: “Noc żywych trupów” – 75 minut, “Peron 9 i ¾” 90 minut oraz Bestie Peruna – 100 minut. Nie ma możliwości dopłaty za przedłużenie gry.
 3. Na grę w pokoju “Peron 9 i ¾” oraz “Bestie Peruna” wymagane jest płaskie obuwie.
 4. Nad grą czuwa obsługa, która za pomocą kamer monitoruje przebieg rozgrywki. W razie potrzeby gracze mogą poprosić obsługę o udzielenie podpowiedzi do zagadki. Obsługa nie udziela podpowiedzi z własnej inicjatywy, chyba, że grupa przed grą poprosi o sugestię podpowiedzi w przypadku, gdy zatrzymają się na dłużej.
 5. W trakcie gry każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do wszelkich zaleceń obsługi, nawet tych, które nie są zawarte w niniejszym regulaminie.
 6. Wszystkich przedmiotów znajdujących się w pokoju należy używać w sposób bezpieczny, niezagrażający sobie, ani innym uczestnikom.
 7. Gracze w każdej chwili mogą opuścić pokój korzystając z przycisków bezpieczeństwa znajdujących się przy każdych drzwiach. Wciśnięcie takiego przycisku kończy grę i pozwala natychmiast opuścić pokój. Przycisk zostanie graczom omówiony i przedstawiony w trakcie tłumaczenia zasad przed przystąpieniem do gry. Należy pamiętać, że przycisku należy użyć w sytuacji zagrożenia. W przypadku, kiedy chcemy wyjść do toalety należy poinformować o tym fakcie obsługę.
 8. Zgodnie z informacjami z Postanowień Ogólnych (pkt. 10,11) uczestnicy nie mogą używać nadmiernej siły – jeśli cokolwiek ma się otworzyć to otworzy delikatnie, bez szarpania, ciągnięcia, zapierania się, czy odrywania. Nie wolno wspinać się na meble lub jakiejkolwiek inne dekoracje, przesuwać ciężkich przedmiotów, kopać rekwizytów, rzucać rekwizytami (nawet przez nieuwagę), wykręcać żarówek, rozkręcać lamp. Nie wolno skubać/odrywać materiałów, roślin, pergaminów, tynków. Nie wolno odrywać jakichkolwiek elementów zamocowanych na stałe.
 9. Zgodnie z informacjami z Postanowień Ogólnych (pkt.12) w pokojach nie wolno jeść i pić żadnych elementów, które znajdują się w pokoju. Stanowią one elementy gry lub dekoracji i nie są przeznaczone do spożywania. Spożycie może być groźne dla zdrowia.
 10. W naszych pokojach każda zagadka ma wskazówkę, jeśli do czegoś nie ma kompletnie żadnych wskazówek to znaczy, że nie powinno się tego robić/nie będzie przydatne.
 11. W pokoju “Noc żywych trupów” komunikacja z obsługą za pomocą telefonu, “Peron 9 i ¾” za pomocą krótkofalówki, “Bestie Peruna” za pomocą głośników rozlokowanych w pokoju.
 12. Jeśli rozwiązując zagadkę “nic się nie dzieje” nie oznacza to, że zagadka nie działa (do gry dopuszczamy tylko i wyłącznie sprawne pokoje i sprawdzamy ich funkcjonalność przed grą), a być może nie zostały pod uwagę wzięte wszystkie wskazówki i jakiś element jest pomijany. W przypadku, gdy problem wynikałby z niedziałającej zagadki obsługa poinformuje o tym graczy.
 13. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozgrywki przed przystąpieniem do gry, w trakcie tłumaczenia zasad przez obsługę należy rozwiać powstałe niejasności z obsługą.
 14. O wszelkich dokonanych w trakcie gry uszkodzeniach należy niezwłocznie poinformować obsługę, wyjście z lokalu bez informacji o dokonanych zniszczeniach jest niedozwolone.
 15. Pokoje zagadek nie są jednorazowe, prosimy aby grać w taki sposób, żeby po grze pokój był w takim samym stanie jak przed nią – potem przychodzi kolejna grupa, która również chciałaby zagrać w kompletnym pokoju, bez uszkodzeń.

IV VOUCHER

 1. Aby dokonać zakupu Vouchera należy: 1.1. Napisać wiadomość na adres biuro@trap-jungle.com w którego treści należy wskazać na jaki pokój potrzebny jest Voucher, imię i nazwisko osoby obdarowywanej (to miejsce może pozostać puste do samodzielnego uzupełnienia, jeśli taka będzie wola kupującego) – w odpowiedzi zwrotnej prześlemy dane do przelewu, a po jego zaksięgowaniu prześlemy Voucher w formacie PNG/PDF do samodzielnego wydruku. 1.2.Napisać wiadomość na adres biuro@trap-jungle.com lub zadzwonić 666378206 i umówić się na zakup Vouchera na miejscu. Kontakt wymagany z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku zakupu Vouchera osobiście płatność dokonywana jest gotówką na miejscu podczas odbioru lub przelewem przed odbiorem jeśli tak będzie wygodniej dla kupującego.
 2. Voucher jest ważny 2 miesiące od daty zakupu. Nie przedłużamy ważności Voucherów. 
 3. Cena Vouchera uzależniona jest od pokoju na jaki ma zostać wydany: “Noc żywych trupów” – 280 zł (sprzedaż czasowo wstrzymana), “Peron 9 i ¾” – 290 zł, “Bestie Peruna” – 420 zł.
 4. Na Voucher do pokoju może wejść dokładnie tyle samo osób, ile graczy przewidzianych jest na dany pokój, tj. “Noc żywych trupów” – od 2 do 5 osób, “Peron 9 i ¾” od 2 do 4 osób, “Bestie Peruna” od 2 do 4 osób.
 5. Voucher jest jednorazowego użytku, po wykorzystaniu przestaje być aktywny.
 6. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 7. Aby wykorzystać Voucher należy dokonać rezerwacji przez stronę internetową trap-jungle.com/rezerwacja. Wybrać odpowiedni pokój, termin i godzinę – w uwagach do zamówienia należy podać unikalny kod Vouchera i wybrać opcję płatności gotówką na miejscu. Voucher należy zabrać ze sobą na miejsce w wersji papierowej i przekazać obsłudze przed przystąpieniem do gry.
 8. W przypadku nie zabrania Vouchera na miejsce nie będzie mógł zostać zrealizowany, a za zarezerwowany termin zostanie naliczona opłata, wg. standardowego cennika.
 9. Rezerwacje z wykorzystaniem Vouchera firmy Trap Jungle mogą zostać przełożone lub odwołane (wyłącznie telefonicznie lub smsowo pod numerem 666378206) najpóźniej na 24 godziny przed grą. W przypadku nieodwołania gry w wyznaczonym terminie Voucher automatycznie traci ważność i zostaje uznany za zrealizowany nawet jeśli grupa nie pojawi się na grę. Nie ma możliwości przełożenia gry na termin przekraczający datę ważności Vouchera.
 10. Rezerwację z wykorzystaniem Vouchera firmy Trap Jungle można przełożyć jednorazowo. W przypadku przełożonej rezerwacji nie ma możliwości jej odwołania.

UWAGA! Mamy lokatorów w postaci puchatych kotów – jeśli Ty lub osoba z Twojej drużyny macie alergię, miejcie to na uwadze!
W miesiącach letnich w pokojach może być ciepło, pomimo zastosowania środków zaradczych w postaci klimatyzatorów i cyrkulatorów powietrza, przy temperaturze powyżej 30 stopni na zewnątrz niestety nie jesteśmy w stanie niczego więcej z tym zrobić.