Projekt UE

escape room online

Trap Jungle Karolina Matuszewska realizuje projekt pn.„Wdrożenie nowej usługi escape room
online w firmie Trap Jungle Karolina Matuszewska”, który otrzymał dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów
i usług w MŚP, Podziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat
1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19).

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności działalności
firmy oraz uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej firmy poprzez pełne
wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa poprzez zakup środków
trwałych i know how do końca 2Q 2023 r. Realizacja projektu przyczyni się do
zwiększenia poziomu przychodów ze sprzedaży firmy, znalezienia partnerów
biznesowych, organizacji nowych struktur dla świadczenia usługi online escape room.
Jednocześnie usługa online dla escape room umożliwi skalowanie jej na inne rynki w
Polsce i zagranicą, co nie było do tej pory możliwe ze względu na działalność stacjonarną
we Wrocławiu. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez zakup środków trwałych i
zakup know how w zakresie scenariuszy dla 3 escape room’ów.

W wyniku realizacji projektu do oferty firmy wprowadzona zostanie nowa usługa escape
room online – nie oferowanego do tej pory przez Trap Jungle Karolina Matuszewska

Okres realizacji projektu: 01.12.2021 r. – 30.06.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 463 283,91 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 314 493,60 zł