Prawo dżungli

Regulamin

1. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mogą przystąpić do gry wyłącznie w towarzystwie co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Jednocześnie osoba dorosła odpowiada za osoby niepełnoletnie, dbając o komfort ich gry oraz informując obsługę w sytuacji zaistnienia jakichkolwiek okoliczności wykluczających dalszą rozgrywkę dowolnego z uczestników. Za wszelkie skutki wynikające z niezastosowania się do tego punktu, firma Trap Jungle nie ponosi odpowiedzialności.
2. Osoby przystępujące do gry robią to na własną odpowiedzialność.
3. Firma Trap Jungle nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieostrożnego zachowania oraz nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników gry, a w szczególności zachowania mogącego narazić na utratę zdrowia lub uszkodzenie mienia osoby trzecie.
4. Fabuły gier oraz wyposażenie pokojów są wymyślonymi scenariuszami i nie są realne, w związku z czym firma Trap Jungle nie ponosi odpowiedzialności za interpretację ich jako realne oraz za wszelkie konsekwencje z tego wynikające.
5. Termin gry można zarezerwować internetowo – na naszej stronie lub telefonicznie. Godzina rezerwacji oznacza moment wejścia do pokoju.
6. Aby przystąpić do gry, należy przyjść ok. 10 min. przed godziną rezerwacji, celem wytłumaczenia zasad. W razie przekroczenia tego czasu, nie wynikającego ze strony firmy Trap Jungle, gra zostanie skrócona o liczbę minut przekraczającą zarezerwowaną godzinę wejścia do pokoju.
7. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do odwołania gry, względnie przełożenia jej na inny termin, w sytuacji gdy osoby chcące przystąpić do gry są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
8. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do zamieszczania zdjęć uczestników gier na oficjalnej stronie oraz funpage’u, jeśli ci zgodzili się na jego wykonanie w lokalu.
9. Czas gry oraz cena są określone osobno dla każdego pokoju lub ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie. Liczba osób, które mogą wziąć udział w grze, opisana dla każdego z pokojów, jest rekomendowana przez nas i nie zalecamy niestosowania się do niej.
10. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeśli ta nie została potwierdzona linkiem aktywacyjnym przesyłanym na maila, telefonicznie, mailowo lub jeśli pracownik firmy celem potwierdzenia nie będzie mógł się skontaktować telefonicznie z osobą rezerwującą. Jednocześnie prosimy o podawanie aktualnego numeru kontaktowego przy rezerwacji.
11. Firma Trap Jungle nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w recepcji.
12. Przed grą pracownik przedstawia zasady dotyczące gry. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do przerwania gry w przypadku ich nadmiernego łamania. Jednocześnie przystąpienie do gry oznacza poniesienie całości kosztu przewidzianego za grę w danym pokoju. Za przerwanie gry tudzież skrócenie jej czasu wynikające z niestosowania się do zasad przedstawianych przez pracownika lub dostępnych w regulaminie, firma Trap Jungle nie zwraca części kosztów za niewykorzystany czas gry.
13. Osobom przystępującym do gry nie wolno używać brutalnej, nadmiernej siły fizycznej, a w razie uszkodzenia mienia firmy Trap Jungle zobowiązują się one do zapłaty odszkodowania pokrywającego wartość sprzętu oraz kosztu jego montażu. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztu napraw i ewentualnej wymiany sprzętu od osoby rezerwującej termin. Osoba rezerwująca, przystępując do gry, zobowiązuje się do pokrycia wyżej wymienionych kosztów, w razie trudności w uzyskaniu odszkodowania od sprawcy.
14. Jeżeli grupa biorąca udział w grze, w początkowej fazie rozgrywki (do 10 minut) uznaje, że w pokoju są czynniki, które nie pozwalają w opinii grupy na dalsze prowadzenie gry powinna poinformować o tym obsługę i zrezygnować z wizyty w pokoju. Za takie czynniki uważa się np. nadmierny strach, upał.
15. Kiedy podczas tłumaczenia zasad obowiązujących w trakcie rozgrywki w pokoju uczestnikom nasuwają się pytania, wątpliwości lub zastrzeżenia, dotyczące np. celu gry, przedstawionych reguł, sposobu podpowiedzi – winien poinformować o tym obsługę przed przystąpieniem do gry.
16. Wyposażenie znajdujące się w lokalu, a w szczególności w pokojach gier, jest własnością intelektualną firmy Trap Jungle i zabrania się robienia zdjęć, nagrywania dźwięków, filmów oraz wykorzystania części lub całości scenariuszy bez zgody właściciela. Zabrania się również używania jakichkolwiek sprzętów elektronicznych mających funkcje rejestracji dźwięku i/lub obrazu podczas gry, o ile nie stanowią one wyposażenia pokoju. Uczestnik gry naruszający postanowienia tego punktu zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 500 zł oraz zobowiązuje się zapłacić sumę osiągniętych zysków, jeśli wpływa na to naruszenie zasad tego punktu.
17. Płatność za grę na miejscu wyłącznie gotówką.

 

18. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania przyczyny.
19. Firma Trap Jungle zastrzega sobie prawo do rejestracji wizerunku i dźwięku z pokoju zagadek.
20. Przystąpienie do gry oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
W przypadku chęci zaaplikowania dodatkowych elementów, zorganizowania dodatkowych atrakcji w pokojach, należy wcześniej skontaktować się z obsługą Trap Jungle celem ustalenia szczegółów. Wszelkie potrzebne elementy dostarczane przez rezerwującego mają zostać dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem. Dostarczenie ich na chwilę przed grą wyklucza aplikację.
21. Rozgrywka w pokoju jest monitorowana – zarówno obraz, jak i dźwięk.